دسترسی ها
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق خودرو شخصی مسیر دسترسی با خودروی شخصی به بزرگ بازار اطلس
از طریق بزرگراه کلانتری – خیابان ۱۷ شهریور – خیابان کوشش – بلوار نماز
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق اتوبوس مسیر دسترسی با اتوبوس به بزرگ بازار اطلس
از طریق خطوط ۷۱ – ۷۱/۱
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق مترو مسیر دسترسی با مترو به بزرگ بازار اطلس
خیابان فدائیان اسلام ، ایستگاه ۱۷ شهریور
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق تاکسی مسیر دسترسی با تاکسی به بزرگ بازار اطلس
از طریق بزرگراه کلانتری – خیابان ۱۷ شهریور – خیابان کوشش – بلوار نماز
بزرگ بازار اطلس
دسترسی ها
بزرگ بازار اطلس
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق خودرو شخصی
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق اتوبوس
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق تاکسی
مسیر دسترسی به بزرگ بازار اطلس از طریق مترو
مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - میدان حافظ
051-33001
ساعت کار مجتمع ۹ الی ۲۳