استراتژی اقیانوس آبی
استراتژی اقیانوس آبی
مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی
خلق شگفتی با کار تیمی
خلق شگفتی با کار تیمی
رفتارشناسی مشتریان و کنترل نبض بازار
رفتارشناسی مشتریان و کنترل نبض بازار
فروش سالم در شرایط بحرانی
فروش سالم در شرایط بحرانی
معجزه بازاریابی تلفنی
معجزه بازاریابی تلفنی
مهارتهای مذاکره حرفه ای با مشتری
مهارتهای مذاکره حرفه ای با مشتری
مهارتهای مشتری نوازی
مهارتهای مشتری نوازی
مهارتهای نوین کسب و کار
مهارتهای نوین کسب و کار
مهندسی چیدمان فروشگاهی و ارتباطات بصری
مهندسی چیدمان فروشگاهی و ارتباطات بصری
هنر و فن مذاکره
هنر و فن مذاکره
یک گام بلند
یک گام بلند
مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - میدان حافظ
051-33001
ساعت کار مجتمع ۹ الی ۲۳